יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לקביעה או ביטול מעמד אזרח ישראל

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא אזרחות ישראלית, קנינו וביטולו. את המדריך חילקנו לפי סדר נושאים:

*
  התנאים לרכישה וקבלת אזרחות בישראל
.
*  ויתור אזרחות.
*  איבוד אזרחות.


דע! בקניית אזרחותכם הנכם נושאים בזכיות וחובות במדינה בה אתם אזרחים.


הגדרות ומושגים :

חוק האזרחות -
הוא חוק הקובע את התנאים לקבלת אזרחות ישראלית.

אזרח – הוא מי שקנה או קיבל אזרחות מכוח חוק האזרחות. ל'אזרחות' ישנה חובות וזכיות במדינה הקבועות בחוק.
לרוב, אין ברכישת אזרחות מדינה נוספת כדי לפגוע בקבלת אזרחות ישראלית. כמו כן אזרח ישראל שהוא גם בעל אזרחות נוספת רואים בו לעניין חוקי ישראל כאזרח ישראל לכל דבר (למעט מלכהן כחבר כנסת).

תעודת זהות – היא תעודה רשמית המזהה את נושאה כתושב חוקי של המדינה ובו מופיעים פרטיו האישיים.
כל אזרח מגיל 16 מחויב להנפיק תעודת זהות ולישא אותה עימו.

תעודת אזרחות – היא תעודה המעידה על אזרחותו, ניתן לקבלה בסניפי משרד הפנים, או בקונסוליה.

דרכון – היא תעודה רשמית עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות ומאפשרת לאזרח לצאת ולהיכנס ממנה ואליה.
גם אזרח ישראל הנושא בדרכון זר, יציאתו וכניסתו מ/ לישראל חייבת להיות אך ורק בדרכון הישראלי.
כל אזרח זכאי לקבל דרכון המאפשר יציאה וכניסה ממדינת ישראל.

בגיר – הוא אדם בגיל 18 ומעלה, או אדם נשוי אף אם לא מלאו לו שמונה עשרה שנה.

קטין  - הוא אדם בגיל שמונה עשרה ומטה, ושאינו נשוי.


התנאים לרכישה וקבלת אזרחות בישראל :

שבעה תנאים לקבלת וקניית אזרחות :

א. חוק השבות - מעניק  אזרחות, לזכאי עליה מכוח 'חוק השבות'. ובתנאי שלא הצהיר שאין רצונו לקבל את אזרחות ישראל תוך שלושה חודשים מיום העליה.
חוק השבות – חל על כל "יהודי" בעולם, ומעניק זכות  להגר /לעלות לישראל לישראל .
"יהודי" פירושו הוא "מי שנולד לאם יהודיה, או שהתגייר, ושאינו בן דת נוספת,
זכות זו מוענקת גם; לילדו ונכדו של יהודי, לבן זוגו של יהודי, ולבן זוגו של ילדו ונכדו של יהודי"
בנוסף חוק השבות קובע  כי כדי להיות זכאי לעלות צריך העולה להביע רצון להשתקע בישראל.
למרות שאזרחות מכוח השבות ניקנת אוטומטית, באפשרותו לבטלה ולהצהיר שאין רצונו לקבל את אזרחות ישראל עד תוך שלושה חודשים מיום העלייה או מיום רישומו כעולה .
קטין אזרח חוץ שנולד מחוץ לישראל ועלה לישראל יחד עם הוריו (או הורה יחיד הרשאי להחזיקו באופן חוקי), ייכלל בוויתור הוריו. במקרה שרק הורה אחד עולה עמו נדרשת הסכמת ההורה השני .
למרות זאת קטין שהוריו ויתרו על אזרחותו יהיה רשאי בתקופה שבין יום הולדתו ה- 18  ל-22 או תוך שנה מתום שירותו בשירות סדיר, להודיע על ביטול הצהרת הוריו ויהפוך לאזרח מכוח שבות מיום ביטול הצהרת הוריו.
קטין אזרח חוץ שנולד מחוץ לישראל ועלה לישראל ללא הוריו - הוריו יכולים להצהיר שאין רוצים שהיה אזרח ישראלי עד תוך שלושה חודשים מיום העלייה או מיום רישומו כעולה, ובתנאי שביום ההצרה הוריו אינם אזרחים ישראלים. במקרה שהורה יחיד רשאי להחזיקו באופן חוקי, די בהצהרת אותו הורה.
חוק השבות לא חל על מי שעוסק בפעילות נגד העם היהודי, או על מי שעלול לסכן את בריאות הציבור, או את ביטחון המדינה. חוק השבות לא חל אף על מבקש אזרחות בעל עבר פלילי שעלול לסכן את שלום הציבור.

ב. ישיבה בישראל -
מי שקודם הקמת המדינה התגורר בארץ ישראל כ'נתין' המנדט הבריטי, ורשום כתושב לפי פקודת מרשם התושבים תש"ט-1949, והיה בישראל או בשטח שהפך לשטח ישראל לאחר הקמתה או שבתקופה זו נכנס לישראל כדין -  מיום הקמת המדינה עד יום תחילת תקפו של חוק זה.

ג. לידה –
אזרחות ניתנת למי שנולד בישראל, ואביו או אימו אזרחי ישראל בשעה שנולד.
אזרחות ניתנת אף למי שנולד מחוץ לישראל ואביו או אימו אזרחי ישראל בשעה שנולד. אך ילדיו שנולדו מחוץ לישראל אינם אזרחי ישראל. אמנם ילדים אלו יוכלו לזכות באזרחות ישראלית, מכוח שבות (אם הם יהודים) או מכוח הענקה (ראו להלן).
גם מי שנולד לאחר מות אחד מהוריו הישראליים, נחשב לאזרח ישראל.

ד. לידה וישיבה בארץ - נולד אחרי הקמת המדינה בשטח ישראל ואינו אזרח מדינה כלשהיא, תחול עליו אזרחות ישראלית, אם ביקש זאת בתקופה שבין יום הולדתו ה-18 לבין יום הולדתו ה-21, ואם היה תושב ישראל חמש שנים רצופות בסמוך ליום הגשת בקשתו.

ה. התאזרחות - בגיר שאינו אזרח ישראל יכול לקבל אזרחות ישראלית אם נתקיימו בו התנאים כדלהלן:
•  נמצא בישראל.
 שהה בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים הסמוכות ליום הגשת בקשתו לאזרחות.
 זכאי להתגורר בישראל ב'אשרת ישיבת קבע'.
•  השתקע בישראל, או שיש בדעתו להשתקע בה.
 ידיעה בסיסית בשפה העברית.
 ויתר על אזרחותו הקודמת, או הוכיח שיוותר על אזרחותו הקודמת לכשיהיה אזרח ישראל.
גם לאחר אישור האזרחות, יצהיר המבקש בשעת קבלת האזרחות הצהרה זו : "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל".
זוג נשוי, שאחד מהם אזרח ישראל או שביקש ביקש להתאזרח ונתקמו בו התנאים האמורים לעיל בסעיף ה', יכול בן/ת הזוג השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות אף עם לא התקיימו בו התנאים האמורים לעיל בסעיף ה'. אמנם תהליך האזרחות לבן הזוג הינו תהליך איטי שבסופו מקבל אזרחות ישראלית.
התאזרחותו של אדם מקנה אזרחות אף לילדיו הקטינים במידה והינם תושבי ישראל, ובתנאי שההורה השני הצהיר שאנו חפץ בכך.

ו.  הענקה - שר הפנים רשאי להעניק אזרחות ישראלית. אזרחות זו מוענקת בדרך כלל למי שהמדינה חפצה ביקרם, כגון חסידי אומות העולם וכדו' . כמו-כן רשאי שר הפנים להעניק אזרחות לקטין עפ"י בקשת הוריו.

ז.  אימוץ – אזרחות תינתן לקטין שאומץ על ידי אזרחים ישראליים באימוץ על פי החוק הישראלי.


ויתור אזרחות :

אזרח ישראל שאינו "תושב ישראל" והוא תושב חו"ל, רשאי להגיש הצהרת ויתור על אזרחותו הישראלית בנציגות ישראל שבחו"ל.
אם מוגשת בקשה משפחתית לוויתור, יש למלא טופס הצהרה נפרדת אודות כל בגיר. ילידים קטינים - במידה והינם "תושבי ישראל" נכללים בטופס הצהרת אחד ההורים ובהסכמת שניהם.

זכור! קטין אינו יכול לוותר על אזרחותו באופן עצמאי, אף אם מוכיח את הסכמת הוריו.

למרות שהקטין נכלל בבקשת המשפחה (ההורים), קטין מגיל 16 שנים עליו להופיע אישית על מנת שיתן את הסכמתו לויתור על האזרחות, באופן אישי ובכתב.
במידה והורה אחד בלבד מוותר על אזרחותו, נדרשת הסכמת ההורה הנוסף כדי להכליל את הקטין בבקשה.
במידה וההורה השני איננו אזרח ישראל יש להסתפק בהסכמת ההורה אשר הינו אזרח ישראל .
לצורך הכללת הקטין בהסכמת ההורים:
בישראל - יידרשו ההורים להביע את הסכמתם בנוכחות אישית, או ע"י הצהרה בפני נוטריון בארץ תינתן ההסכמה  בנוכחות אישית או באמצעות הצהרה בפני נוטריון.
בחו"ל - יידרשו ההורים להביע את הסכמתם בנוכחות אישית, ובנוכחות נציגות ישראלית רשמית, או ע"י הצהרה בפני נוטריון עם חותמת אפוסטיל בארץ ללא צורך בנציגות ישראלית רשמית.
במידה וההורים גרושים, על ההורה המבקש להציג פסק דין הקובע על בלעדיות בהחזקת הקטינים ברשותו, או הסכמת ההורה השני כמפורט לעיל.

לידיעתך: ההחלטה לאשר ויתור על אזרחות, נתונה בלעדית בידי שר הפנים או בידי מי שהוסמך על ידו. כל עוד לא ניתנה הסכמה זו, נותר המוותר אזרח ישראל.
יש לקחת בחשבון שהמדיניות בויתור האזרחות, דורשת בין היתר להוכיח שתושבתם בחו"ל, לפחות לתקופה בת שלוש שנים מתוך חמש שנים שקדמו לבקשת ויתור האזרחות.

דע! כי ויתור על אזרחות ישראלית אינה פוטרת מחובות האזרחות שנוצרו קודם ביטול האזרחות. לשם דוגמה; אם חייב בגיוס מדין חוק שירות הביטחון במדינת ישראל, אין בכוח הוויתור על אזרחותו כדי לפטור מחובת גיוס.
מסירת מידע ופרטים כוזבים ביודעין או במכוון הנוגעים לרכישת או איבוד אזרחות ישראלית שלו או של אחר יגררו לעונשים הקבועים בחוק.

המסמכים הנדרשים לוויתור על אזרחות :

על מבקש השירות להגיע באופן אישי לנציגות ישראל באזור מגוריו, המבקש נדרש לצורך בקשתו:
•  הצגת תעודת זהות/דרכון ישראלי או זר.
•  עדכון מ'רשם האוכלוסין' על מצבו האישי עד לאותה נקודת זמן שהגיש את בקשת הוויתור.
  מסמך המעיד את הסדרת חובותיו כלפי צה"ל.
  על בגיר – (+ 18) למלאות טופס "הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית לבגיר". על הבגיר לנמק את סיבת הוויתור. אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
•  על קטין – (-18 ושאינו נשוי) למלאות טופס "הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית לקטין". אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן
•  הצגת אישור על קבלת אזרחות אחרת, או מכתב רשמי מטעם השלטונות המקומיים המבטיח קבלת אזרחות מקומית לכשתבוטל אזרחותו הישראלית (על טופס האישור להיות תקף, ובתוך שנתיים מהנפקתו, האישור תקף רק בשפה האנגלית או כשהוא מתורגם לעברית).
• מכתב הסבר לסיבת הויתור.
•  תשלום דמי אגרה.


איבוד אזרחות :

אזרחות ישראלית תבוטל בתנאים הבאים:
•  אזרח ישראל היוצא מישראל שלא כדין לארץ אויב או שרכש את אזרחותה (הביטול יחול גם על ילדיו הקטינים שאינם תושבי ישראל).
•  אם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל.
•  מי שהוכח כי אזרחותו נרכשה על בסיס פרטים כוזבים (הביטול יחול גם על ילדיו הקטינים).

שאלות ותשובות:
נולדתי בחו"ל, ואחד מהוריי אזרח ישראל. האם אני אזרח ישראל
תשובה:
כן. הינך אזרח ישראל, וחלים עליך חובות וזכויות האזרח
נולדתי בחו"ל, ואחד מהוריי שנולד בחו"ל הינו אזרח ישראל מכוח הוריו. האם גם אני נחשב אזרח ישראל מכוח ההורה
תשובה:
לא. כיוון שהוריו נולדו בחו"ל, לא נקבע לגביו אזרחות ישראלית מכוח ההורה
אני אזרח ישראל המתגורר בחו"ל. האם אני יכול לבטל את אזרחותי הישראלית
תשובה:
במידה ושהית מחוץ לישראל מעל חמש שנים בקביעות, אתה רשאי להגיש בקשה לוויתור על האזרחות בקונסוליה הישראלית.
לאחר שהתבטלה אזרחותי הישראלית. האם אני פטור מחובותיי כאזרח ישראל (צבא' מס' ביטוח לאומי' ועוד)
תשובה:
חובותיו האזרחיים שחייב בהם עוד קודם לביטול האזרחות, חייב בהם גם לאחר שפקעה אזרחותו הישראלית.
קטין שנכלל באזרחותם הישראלית של הוריו, ואחד מהוריו ביטל את אזרחותו. האם תידרש הסכמת ההורה השני כדי לבטל את אזרחותו של הקטין
תשובה:
כן, נדרשת הסכמת שניהם. במידה והורה אחד בלבד מוותר על אזרחותו, נדרשת הסכמת ההורה הנוסף כדי להכליל את הקטין.
האם קטין יכול לבטל את אזרחותו הישראלית באופן עצמאי
תשובה:
קטין לא יכול לבטל את אזרחותו גם בהסכמת הוריו
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה